Algemene voorwaarden en condities

VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1: Algemeen

AeroConsult (handelsnaam van VOVENTI CVBA, Vogelsanck 2A te 2970 SCHILDE – BTW/KBO nummer BE 0715.653/231) biedt haar klanten de mogelijkheid online produkten aan te kopen uit haar webwinkel (“webshop”).

Deze Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die de klant (“de Klant”) plaatst via de Webshop van AeroConsult. De Klant kan enkel produkten en/of diensten aankopen door uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden. Geen enkele afwijking van deze voorwaarden wordt aanvaard, tenzij voorafgaande en schriftelijke toestemming van AeroConsult.

Ondanks het feit dat de Webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig is of materiële fouten bevat. Aan vergissingen of fouten kan de Klant geen rechten ontlenen.

Het aanbod op onze Website geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde door ons worden aangepast of ingetrokken. AeroConsult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een produkt of een dienst.

Deze Voorwaarden gelden voor leveringen binnen België. Voor leveringen naar andere landen verzoeken wij de Klant om ons voorafgaand te contacteren op door een bericht te sturen naar info@aeroconsult.be .

Artikel 2: Kenmerken en Prijs van de Produkten

Voor elk product op onze Webshop is een samenvattende beschrijving opgesteld, welke tesamen moet gelezen worden met de technische fiche van desbetreffend product. Ook de technische fiche kan geraadpleegd worden op onze Webshop. De bepalingen van de technische fiche hebben steeds voorrang.

Onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Administratieve kosten zijn inbegrepen.

De Produkten worden getransporteerd tot bij de Klant op risico van AeroConsult. Binnen België is het transport inbegrepen in de prijs. Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden omwille van afwezigheid van de Klant op het overeengekomen tijdstip, dan wordt voor de volgende aanbiedingen een transportkost aangerekend van 0,50 € per kilometer, met een minimum van 25€, te rekenen vanaf onze maatschappelijke zetel en betaalbaar voorafgaand aan de aflevering van de produkten.

Artikel 3: Prijs bij plaatsing van de Produkten

AeroConsult biedt de mogelijkheid beroep te doen op haar plaatsingsdienst. Hiervoor wordt een forfaitaire plaatsingskost aangerekend, welke is verrekend in de prijs van de produkten.

page1image2330818960

Indien de Klant toepassing kan maken van het 6% BTW-tarief zal de Klant onmiddellijk na aankoop van een Product het hiervoor voorziene btw-attest afleveren aan AeroConsult. Dit BTW-attest kan de Klanten vinden op onze Webshop. Zonder rechtsgeldig BTW-attest wordt de prijs aangepast (21%).

Indien – om redenen te wijten aan de Klant – de plaatsing niet kan gebeuren binnen de plaatsingsvoorwaarden (artikel 4), dan heeft de Klant de keuze:

  • het product ongeplaatst behouden of de aankoop als ontbonden beschouwen. In dat geval wordt 30% van de plaatsingskost als schadevergoeding aangerekend en ontvangt de klant een aangepaste factuur. Een positief saldo wordt de klant terugbetaald binnen de 14 dagen. De plaatsingskost is gelijk aan de totaal aangerekende prijs te verminderen met de prijs (inclusief BTW) van het product zonder plaatsing.
  • een aangepaste plaatsings-offerte aanvragen. Ingeval deze offerte niet wordt aanvaard door de Klant zal de Klant afgerekend worden zoals voorzien in voorgaande paragraaf. Richtinggevende tarieven zijn een voorrijdkost van 60€ en een uurtarief van 50€ per uur.Artikel 4: PlaatsingsvoorwaardenAeroConsult heeft een eigen plaatsingsdienst, welke binnen België aan een forfaitair plaatsingsbedrag de plaatsing bij de Klant kan verzorgen.

De voorwaarden om van dit forfaitair plaatsingstarief te kunnen genieten zijn:

  • aanwezigheid van water en elektriciteit
  • de klant voorziet zelf in de aansluiting van het toestel
  • maximale plaatsingshoogte (200 cm tot aan onderkant toestel)
  • goede kwaliteit van de muren waartegen of waaraan het toestel moet geplaatst worden, met mogelijkheid hierin de noodzakelijke lucht-doorgangen (doorgaans diameter 16 cm) te boren
  • de plaats waar het toestel moet geplaatst worden is vrij en ontruimd van meubelen of radiatoren of andere toestellen,
  • voldoende vrije open lucht circulatie achter de muren waar het toestel moet geplaatst worden.Ingeval de plaatsing niet kan gebeuren binnen de hiervoor beschreven omgeving is het forfaitaire tarief niet (langer) van toepassing en dient de Klant een keuze te maken uit de alternatieven voorzien in artikel 3.Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle hier aangekochte goederen, zelfs indien ze door onze diensten of de diensten van derden zijn geplaatst, blijven onze eigendom tot aan ontvangst van integrale betaling van de prijs. De produkten kunnen slechts onroerend worden gemaakt na ontvangst van integrale betaling. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AeroConsult te wijzen, bv bij een beslag.

Artikel 6: Termijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de produkten en/of diensten geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Hoewel het tijdstip van levering of plaatsing tijdig met de Klant wordt afgesproken, is het mogelijk dat deze tijdstippen moeten herzien worden. Termijnen zijn dan ook indicatief. De aansprakelijkheid van AeroConsult beperkt zich uitdrukkelijk tot het tijdig informeren van de Klant ingeval een levering of plaatsing niet kan gebeuren op het voorziene tijdstip en tot het inplannen van een nieuwe datum binnen een redelijke termijn.

Artikel 7: Zichtbare gebreken

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld, dit uiterlijk binnen de week na levering en/of plaatsing, worden gemeld aan AeroConsult, bij voorkeur per e-mail op adres info@aeroconsult.be en dit met een omstandige omschrijving van het probleem en waar mogelijk gedocumenteerd met foto’s van het probleem.

Het risico wegens verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat de Klant (of een door hem aangewezen derde partij) de produkten fysiek in bezit heeft gekregen respectievelijk de produkten zijn geplaatst door onze plaatsingsdienst.

Artikel 8: Herroepingsrecht 14 dagen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten aankopen op de Webshop van AERO CONSULT. Voor produkten die zijn geplaatst gelden enkel de garantie-voorwaarden en de wettelijke regels inzake aanneming en koop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de koop-overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant AeroConsult, Vogelsanck 2A te 2970 SCHILDE, info@aeroconsult.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn rechtsgeldig uit te kunnen oefenen moet de Klant zijn herroeping verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de produkten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 werkdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AeroConsult heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AeroConsult

page3image1451928816

(na afspraak). De directe kosten van het terugzenden van de produkten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product in waarde is verminderd ingevolge foutief handelen of nalaten van de Klant, behoudt AeroConsult zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het foutief handelen of de nalatigheid van de Klant.

Enkel produkten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AeroConsult alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AeroConsult op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen én AeroConsult het product terug ontvangen heeft.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van twee jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de Klant.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt bovendien verzocht om de oorspronkelijke verpakking van de produkten te beschermen en te bewaren.

Voor produkten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van AeroConsult (e-mail info@aeroconsult.be ) en het artikel op zijn kosten terugbezorgen aan AeroConsult.

De Klant moet AERO CONSULT zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing onder meer op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, respectievelijk vanaf levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

page4image1455472064

De klantendienst van AERO CONSULT is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 67 120, via e-mail op info@aeroconsult.be of per post op het volgende adres : Vogelsanck 2 A, 2970 Schilde.

Artikel 11: Privacy

AeroConsult, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, respecteert de EU Verordening (GDPR genaamd) met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst, het uitvoeren van diensten na verkoop, het versturen van nieuwsbrieven en reclame, de administratieve en boekhoudkundige verwerking van de goederen en diensten die wij aan de Klant leveren, gepersonaliseerde informatie over bestaande en nieuwe produkten en diensten, direct marketing waaronder ook electronische briefwisseling.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage, controle en eventuele correctie en schrapping van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart – wegstrepen rijksregisternummer) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AeroConsult, Vogelsanck 2 A te 2970 SCHILDE of info@aeroconsult.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, alsmede verzoeken deze te verwijderen voor zover niet meer nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 2 jaar, periode verlengbaar naar redelijkheid ingeval het in het belang van de Klant is om deze gegevens verder te bewaren of wettelijke bepalingen ons hiertoe verplichten.

AeroConsult behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor zover van toepassing is de Klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Elk paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, AeroConsult heeft dus geen toegang tot dit paswoord.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij gebruiken ‘First party cookies’ , dit zijn technische cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren en ons toelaten de website technisch en administratief te verbeteren.

page5image1455866880 page5image1455867168

Wij gebruiken ook ‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Artikel 13: Geldigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door AeroConsult om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke voorwaarde.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is bij uitsluiting van toepassing.

De rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen (desgevallend het Vredegerecht van Antwerpen) zijn bevoegd ingeval van geschil.

 

Lever- en retourbeleid: Herroepingsrecht 14 dagen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten aankopen op de Webshop van AERO CONSULT. Voor produkten die zijn geplaatst gelden enkel de garantie-voorwaarden en de wettelijke regels inzake aanneming en koop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de koop-overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant AeroConsult, Vogelsanck 2A te 2970 SCHILDE, info@aeroconsult.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn rechtsgeldig uit te kunnen oefenen moet de Klant zijn herroeping verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de produkten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 werkdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AeroConsult heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AeroConsult (na afspraak). De directe kosten van het terugzenden van de produkten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product in waarde is verminderd ingevolge foutief handelen of nalaten van de Klant, behoudt AeroConsult zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het foutief handelen of de nalatigheid van de Klant.

Enkel produkten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AeroConsult alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AeroConsult op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen én AeroConsult het product terug ontvangen heeft.